Klubben » Vedtægter » Ordensreglement

Ordensreglement


Bådplads
Ethvert aktivt medlem har ret til en kajakplads, såfremt en sådan kan anvises. Retten til kajakpladsen kan kun opretholdes, såfremt kajakken opfylder de af DKF stillede krav, og at kajakken ifølge roprotokollen har roet mindst 200 km i sidste sommersæson. De 200 km skal roes af ejeren af og i den  kajak som har pladsen.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere herfor.
På generalforsamlingen 2006 har forsamlingen vedtaget, at så længe der ikke er pladsmangel i bådehallen, samt at der i øvrigt ikke ligger kajakker til gene for klubbens aktive medlemmer ses der bort fra ovenstående krav om 200 km-grænsen.
Bestyrelsen har retten til at beslutte dette.

Aftørring af kajakker
Inden kajakkerne lægges i hus skal de være således aftørrede, at de ikke drypper på den, der ligger under.
Opbevaring, mærkning af løse dele
Alle løse dele så som redningsvest, overtræk, svampe, klude etc. skal opbevares i kajakkerne eller de dertil indrettede pladser. Alle løse dele skal være tydeligt mærkede med navn. Andre ejendele, som opbevares uden for kajakkerne skal anbringes efter bestyrelsens anvisning.

Pagajer
Pagajer må af hensyn til andre kajakker ikke anbringes i kajakken, men i dertil indrettede stativer.

Opførsel, rygning og private ejendele
I klubhuset er det forbudt:
- At smide affald og lign. på gulvet.
- At optræde på en sådan måde, at det er generende for naboer eller for de mennesker, der færdes på havnepladsen.
- At ryge i omklædning, træningslokale og sauna. Private ejendele såsom overtøj, bøger o. lign. må ikke efterlades i samlingsstuen, men henvises til de dertil indrettede steder.

Rengøring
Rengøringen varetages af 3 klubmedlemmer, som derved får gratis klubmedlemskab for hele året. Rengøringen består af 1 gang ugentlig rengøring i sommersæsonen, samt 1 gang månedligt i vintersæsonen.
Bestyrelsen fastsætter den nærmere standard.
Renholdelse omkring klubhuset foregår efter behov.
Affald
Affald af enhver art skal kastes i skraldespanden (inde i huset) eller i affaldsstativet (på havnepladsen) og må under ingen omstændigheder efterlades andre steder. På bådreparationspladsen rydder man op efter sig, således at pladsen altid fremtræder ordentligt og pæn.
Man må ikke optage mere tid end nødvendigt på pladsen, da andre også skal kunne komme til.
Medlemmernes pligter i øvrigt
I øvrigt er medlemmerne pligtige til at rette sig efter bestyrelsens anvisninger.
 

Klublokale og køkkenafdeling
Klubben er åben hver dag for medlemmerne. Alle er forpligtet til at rydde op efter sig selv, inden man forlader lokalerne, således at disse altid fremstår i ordentlig og præsentabel stand.

Nøgler – adgang til klub- og omklædningsrum
Elektroniske nøgler til klubben kan købes til ejendom af aktive medlemmer over 15 år til et af bestyrelsen fastsat beløb.
Nøglen åbner klubhuset og må kun benyttes af medlemmer samt gæsteroere.
Kajakklubben Krogen - CVR 29885605 | Strandpromenaden 7 | 3000 Helsingør | Tlf.: 35100838 - E-mail: formand@kajakklubben-krogen.dk