Klubben » Sikkerhedsbestemmelser

 

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2018-01-16.

Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning i klubregi, hvor en eller flere af følgende er opfyldt:

 • ·         roning som sker til og/eller fra klubbens anlæg
 • ·         roning i forbindelse med klubbens arrangementer, herunder klubture
 • ·         roning hvor klubbens kajakker anvendes.

Med mindre andet er nævnt, gælder bestemmelserne for alle bådtyper. Bestemmelserne kan fraviges under løb, stævner og andre arrangementer, som er omfattet af en sikkerhedsforskrift, der er godkendt af DKF's bestyrelse.

Der skelnes mellem lokalt (dagligt) rofarvand, andre farvand (undtaget åbent vand) og åbent vand.

Bestemmelser for roning i alle farvand

I overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser har en frigiven roer selv ansvaret for sikkerheden ved roningen, herunder at vedkommendes færdigheder og udstyr er sikkerhedsmæssigt forsvarlige og svarer til de forhold, under hvilke roningen foregår.

Herudover gælder at:

 • roeren kan svømme mindst 1000 m.

Inden roning skal roeren

 • kende vejrudsigten og strømforholdene
 • overbevise sig om kajakkens sødygtighed og tilstand
 • registrere sig i roprotokollen.

Under roning skal roeren

 • for havkajak: bære CE-mærket svømmevest, og sikre, at den er intakt og har den fornødne bæreevne, samt medbringe det nødvendige sikkerhedsmæssige udstyr: dækken (”spraydeck”), pumpe og pagajflyder (”paddlefloat”)
 • for turkajak: medbringe CE-mærket svømmevest, og sikre, at den er intakt og har den fornødne bæreevne , samt dækken (”spraydeck”)
 • fra solnedgang til solopgang bære hvidt lys som er synligt 360 grader rundt.

Efter roning skal roeren

 • skrive sig ud af protokollen
 • indberette enhver sikkerhedsmæssig defekt som opdages på klubbens materiel
 • indberette for klubben bestyrelse alvorlige sikkerhedsmæssige hændelser under turen.

 Bestemmelser for roning i lokalt farvand

Lokalt farvand er strækningen mellem Kronborgpynten nord for forbudszonen og Hornbæk Havn i en afstand fra kysten på 300 meter. Roeren skal udover det, der er angivet under ”alle farvand” følge disse bestemmelser:

 • for turkajakker: Det er tilladt at ro ud af Nordhavnen i turkajak, når roeren er blevet frigivet på EPP2 niveau, og har roet mindst 500 km. i alt i indeværende og foregående kalenderår tilsammen. Dispensation kan gives til erfarne roere. Det er tilladt at ro ud gennem havnen uden at have roet de påkrævede antal km. hvis man aftaler at følges med en erfaren roer. Man bærer altid selv det fulde ansvar.

Bestemmelser for roning i andre farvande end det daglige rovand, bortset fra på åbent vand

Roeren skal udover det, der er angivet under ”alle farvand”

 • gøre sig bekendt med lokale regler for færdsel, både trafik-, miljø- og naturmæssigt

Bestemmelser for roning på åbent vand, det vil sige udover 300 m fra kysten

Roeren skal udover hvad der er angivet under ”alle farvand” og ”andre farvande”

 • for havkajak: medbringe mobiltelefon, kompas, reservepagaj, nødblus og slæbetov
 • for turkajak: medbringe mobiltelefon

 

Særlige bestemmelser for sikkerhed ved roning....:

....under instruktion

Ved ro-instruktion arrangeret af klubben kan instruktøren fravige nærværende bestemmelser, når det er nødvendigt for at gennemføre uddannelsen. Det forudsætter dog at instruktøren er uddannet som DKF Instruktør-2 eller højere.

For havkajak: ved instruktion skal instruktøren medbringe en mobiltelefon samt førstehjælpsudstyr.

 

....under klubture

Ved klubbens roning i grupper uden for det daglige rovand og hvor klubbens medlemmer generelt er inviteret, skal der være udpeget en turleder. Turlederen har det overordnede ansvar for sikkerheden og turlederens anvisninger skal følges. Den enkelte roer har dog selv ansvaret for at sige fra, hvis roningen tegner til at overstige egne færdigheder. Nærmere retningslinier findes under klubbens tur-vejledning.

 

.... ved færgehavnen

 • Ved roning omkring færgehavnen skal roeren være bekendt med reglerne for passage og desuden overholde forbudszonen. Herunder er forbudszonen markeret med blåt.

 

.... med personer der ikke er frigivet (gæsteroning, betalende)

En roer, der ikke er frigivet, må kun ro under opsyn af en frigiven roer over 18 år. En roer på EPP 2-niveau må dog højst have opsyn med to ikke-frigivne roere. En roer på Instruktør-2 niveau kan dog have opsyn med op til 8 personer.

Ved udskrivning i klubbens roprotokol skal det fremgå, at der er gæst med og hvem der er vært. samt blanket for gæsteroning udfyldes, denne kan hentes på klubbens hjemmeside.

Roningen skal foregå i dagtiden i dagligt rovand så tæt på land at den ikke-frigivne roer kan svømme i land.

Den ikke-frigivne roer må kun benytte klubbens grøn-mærkede kajakker eller polokajakker.

 

.... med gæster , som er frigivne fra anden klub eller har tilsvarende status

Frigivne roere, der ikke er medlem af klubben, ror som gæster. Det skal ske under opsyn af en frigiven roer fra klubben, som er vært, og er tilladt to gange pr. år.

Ved udskrivning i klubbens roprotokol skal det fremgå, at der er gæst med og hvem der er vært

Gæster må ro i forhold til det frigivne niveau.

 

.... med børn og unge

Frigivne børn/unge under 15 år skal altid ro sammen med en frigiven voksen over 18 år.  

 

..... med personer med handicap eller sygdomme, som kan påvirke evnen til at færdes sikkert kajak

Personer, der har en sygdom eller et handicap, der kan være en væsentlig sikkerhedsmæssig risiko, må kun ro sammen med andre, frigivne roere. Vedkommende skal da sikre sig at mindst én anden i gruppen har kendskab til sygdommen eller handicappet. Ved gæsteroning skal værten oplyse gæsten om dette.

 

Vinterroningsbestemmelser.

 • Tur-kajakker: det er forbudt at ro mere end ca. 25 m. fra land, moler og høfder m.m. dog længere ude ved lavvandede områder. Desuden skal der bæres svømmevest.
 • Hav-kajakker: man skal gøre sig bekendt med anbefalinger for vinterroning og følge disse
 • Det er et krav at alle roere kender til og følger rådene fra pjecerne fra Søsportens sikkerhedsråd om ”kulde og beklædning til søs”. 

 

Anbefalinger for roning om vinteren for havkajak:

Hvis man ror ud alene længere fra kysten end man kan gå i land, er det vigtigt at kunne lave en selvredning (op i kajakken) tilstrækkeligt sikkert og hurtigt. Ror man ud sammen med andre, skal man være sikker på at kunne foretage makkerredning.

Roeren skal nøje vurdere vejret inklusive vejrudsigten, herunder specielt strøm, vind og bølger. Roeren skal erkende, i forhold til det aktuelle vejr, om han/ hun kan lave en sikker selvredning.

Roeren skal nøje vurdere påklædning i forhold til vejret og vandets temperatur, og skal kende sin max tid på en selvredning og, ud fra dette, tage stilling til påklædning.

Hvis man ikke kan udføre en sikker selvredning (op i kajakken) skal man ikke ro ud gennem havnen ved frost og overisning, da moler og sten er meget glatte.

Ror man i mørke bør det være kystnært (så man kan gå i land).

 

Frigivelse:

Al undervisning og frigivelse i tur/hav skal godkendes af det til enhver tid siddende turkajak-havkajakudvalg, alternativt bestyrelsen.

Sikkerhedsbestemmelser-pdf-fil (0.7 Mb)
Kajakklubben Krogen - CVR 29885605 | Strandpromenaden 10A | 3000 Helsingør | Tlf.: 35100838